مدیریت همکاریهای علمی و بین المللینام و نام خانوادگی : دکتر فرهاد خرمالی

سمت : مدیر دفتر همکاری های علمی و روابط بین الملل

وبگاه شخصی:
http://khormali.profcms.gau.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی:fkhormali@gau.ac.ir

25

نام و نام خانوادگی : الهام مهینی

سمت : کارشناس ارشد مسئول همکاری های بین المللی

آدرس پست الکترونیکی:elmahini@gau.ac.ir


25

2178 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مدیریت همکاری های علمی و بین المللی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو