مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی

شیوه نامه ها
آیین نامه برگزاری همایش های علمی
شیوه نامه استفاده از متخصصان خارج از کشور
شیوه نامه شرکت در همایش ها و کارگاه های آموزشی داخل کشور
شیوه نامه ارائه طرح سفر تحقیقاتی : ارائه مقاله در همایش های معتبر علمی بین المللی خارج از کشور
شیوه نامه ارائه طرح سفر تحقیقاتی : شرکت در کارگاه های آموزشی خارج از کشور
شیوه نامه ارائه طرح سفر تحقیقاتی : شرکت در دوره های کوتاه مدت خارج از کشور
شیوه نامه استفاده از فرصت مطالعاتی
شیوه نامه برگزاری همایش علمی-پژوهشی
فرم ها
فرم تعهد معرفی جانشین و انجام تعهدات در دوره تحقیقاتی کوتاه مدت/فرصت مطالعاتی بلند مدت
فرم دعوت از متخصصان خارج از کشور -**- فرم ضمیمه 1 -**- فرم ضمیمه 2 -**- فرم ضمیمه 3
فرم شرکت در همایش های خارج از کشور
فرم گزارش علمی و تسویه حساب مربوط به شرکت در همایش های علمی خارج از کشور
فرم شرکت در کارگاه های آموزشی خارج از کشور
فرم گزارش علمی و تسویه حساب مربوط به شرکت در کارگاه های علمی خارج از کشور
فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی
فرم سند محضری ( محضری به وثیقه ملکی )
فرم سند محضری ( کارمندی )
فرم تاییدیه گزارش تحقیقاتی فرصت مطالعاتی
فرم شرکت در دوره های تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور
فرم تاییدیه گزارش دوره های تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور
فرم پیشنهاد برگزاری همایش های علمی/ پژوهشی

5680 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مدیریت همکاری های علمی و بین المللی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو