مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی

لازمه تعالی، رشد و پیشرفت هر مرکز علمی مبتنی بر گسترش تبادلات علمی، پژوهشی با سایر مراکز علمی داخل و خارج از کشور می باشد، از اینرو ارتباط بین دانشگاه های داخل و خارج از کشور به لحاظ روزآمد کردن اطلاعات امری ضروری و نیازی مستمر محسوب می گردد. لذا، امور بین الملل دانشگاه عهده دار این مسئولیت مهم بوده و در تلاش است تا با حضوری موثر در سازمانهای بین الملل و با مشارکت در فرایندهای توسعه علم و فناوری و نوآوری در سطح ملی و بین المللی، گسترش مراودات علمی با سایر موسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور و هم چنین زمینه تبادل اندیشه، تجارب و آراء میان اساتید و پژوهشگران این دانشگاه را با سایر موسسات داخل و خارج فراهم نماید.

» سایر اخبار ...
صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مدیریت همکاری های علمی و بین المللی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو